Optima Rent Uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Odaberi svoje vozilo

Naslovnica/Optima Rent Uvjeti

Optima Rent Uvjeti

UVODNA PROMATRANJA

Ovi Opći uvjeti (u produžetku UVJETI) su sastavni dio Ugovora o najmu vozila (u produžetku UGOVOR), kojeg sklapaju najmodavac Društva OPTIMA RENT d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Velikoj Gorici (grad Velika Gorica), Ulica kneza Ljudevita Posavskog 19, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080992843, OIB: 11390268066 (u produžetku OPTIMA RENT) i osoba, koja prima u najam vozilo od strane OPTIMA RENT-a – u smislu UGOVORA to su Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač (u produžetku za sve jednom riječju KORISNIK). Svojim potpisom na Ugovoru KORISNIK potvrđuje valjanost ovih UVJETA i svih njegovih odredba, korištenje jezika, te izričito izjavljuje da je u potpunosti upoznat sa sadržajem UGOVORA i UVJETA koje je pročitao, da  ih razumije, sa istima se slaže te ih prihvaća, a kupnjom i nadoplatom za SCDW I WUG izjavljuje da je upoznat sa odredbama i da iste prihvaća u potpunosti. KORISNIK se unaprijed odriče bilo kakvih prigovora o tome da odredbe ovih UVJETA prilikom potpisivanja nisu bile njemu poznate ili mu se UVJETI nisu predali.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

KORISNIK osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci KORISNIKA  prikupljaju se u svrhu sklapanja i izvršavanja UGOVORA. Korisnik daje odobrenje da se njegovi osobni podaci mogu koristiti i u sljedeće svrhe: daljnja međusobna komunikacija, statistička obrada, informiranje o novostima, slanje ponuda, promocijskih gradiva i poziva na događaje te u druge poslovne svrhe  od strane OPTIMA RENT-a. OPTIMA RENT se obvezuje da neće osobne podatke KORISNIKA iznijeti iz zemlje niti dati trećoj osobi, osim u svrhu izvršavanja UGOVORA. KORISNIK izričito izjavljuje da može OPTIMA RENT osobne podatke davati na korištenje drugim osobama u slučajevima propisanim zakonom (kao npr. povreda prometnih propisa i slično). OPTIMA RENT također se obvezuje da će sve osobne podatke KORISNIKA dobivene temeljem UGOVORA obrađivati, osiguravati odgovarajuću zaštitu i čuvati u tajnosti sukladno s mjerodavnima odredbama o zaštiti osobnih podataka te isključivo u okviru ovlasti i svrhe njihovog dobivanja odnosno prikupljanja. Prava KORISNIKA i zaštitu prava određuju mjerodavni propisi o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske.

PREDMET UGOVORA

UGOVOROM OPTIMA RENT, kao najmodavac, se obvezuje KORISNIKU, kao najmoprimcu, predati na uporabu, pod uvjetima utvrđenim UGOVOROM, motorno ili električko vozilo (u produžetku vozilo ili unajmljeno vozilo), dok se KORISNIK obvezuje za to plaćati određenu najamninu. Vozač koji u ime KORISNIKA pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje UGOVOR mora za to imati ovlaštenje, te jamči i odgovoran je OPTIMA RENT-u, solidarno s tom pravnom osobom, za poštivanje i ispunjenje svih obveza UGOVORA te ovih UVJETA.

UVJETI NAJMA I OBVEZE KORISNIKA

KORISNIK potpisom UGOVORA jamči OPTIMA RENT-u da ispunjava uvjete minimuma godina starosti za upravljanje vozilom, sukladno postojećim uvjetima osiguravanja, te da posjeduje potrebne valjane isprave za upravljanje vozilom, sukladno pozitivnim propisima RH, a koje je dužan u originalu dati na uvid OPTIMA RENT-u, dok preslika istih ostaje u posjedu OPTIMA RENT-a, kao prilog UGOVORU te je dužan posjedovati kreditnu karticu sa koje će se izvršiti predautorizacija sukladno Ugovoru. Potpisom UGOVORA KORISNIK izjavljuje da je upoznat sa svim dolje navedenim obvezama, te da prihvaća:

 • da unajmljeno vozilo ne koristi za obuku vozača (auto-škola ili drugo učenje vožnje), prijevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili drugih  predmeta, za sudjelovanje u auto-moto sportskim priredbama, za počinjenje bilo kojeg kaznenog djela ili prekršaja propisanih pozitivnim propisima RH,
 • da unajmljeno vozilo koristi samo za vlastite potrebe u skladu s UGOVOROM i namjenom stvari, odnosno unajmljenog vozila, te da unajmljenim vozilom upravlja on sam, osoba koja je pored njega u UGOVORU navedena kao dodatni vozač ili osoba koja posjeduje pismeno odobrenje OPTIMA RENT-a za upravljanje unajmljenim vozilom. Sukladno navedenom zabranjeno je korištenje vozila: za plaćani prijevoz osoba i/ili tereta kao taksi služba ili drugi prijevoz putnika i/ili robe koji nije za vlastite potrebe; daljnje iznajmljivanje ili korištenja od strane bilo koje druge osobe koja nije navedena u UGOVORU odnosno nema pismenog odobrenja OPTIMA RENT,
 • da cijelo vrijeme najma ispunjava određene uvjete koje se odnose na valjane isprave odnosno prikladne ispite za upravljanje unajmljenog vozila,
 • da postupa prema unajmljenom vozilu s pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika i sukladno s odgovarajućim tehničkim i drugim uputama, preporukama i dobrom praksom, a posebice da je unajmljeno vozilo, kada ga napusti, uvijek propisno zaključano i sa zatvorenim prozorima, te da ključeve i dokumentaciju vozila uvijek ima pod osobnom kontrolom. KORISNIK također brine da vozilo nije prenatrpano putnicima, prtljagom i/ili robom, u skladu s tehničkom dokumentacijom proizvođača, ili nepravilno opterećeno u suprotnosti s važećim propisima. KORISNIK vozilom ne smije upravljati  kada vozilo nije u voznom stanju ili nije tehnički besprijekorno i to zna ili bi morao znati ovisno o zakonskoj regulativi i opće poznatim činjenicama,
 • da je unajmljenim vozilom zabranjeno upravljati ako je KORISNIK – vozač pod utjecajem alkohola, droga, narkotika, sedativa, tableta za spavanje ili drugih psiho-aktivnih supstanca pod čijim se utjecajem ne preporuča ili je zabranjena vožnja. Zabranjen je prijevoz zapaljivih i/ili opasnih tvari,
 • da se unajmljenim vozilo upravlja sukladno prometnim propisima te u skladu sa vremenskim prilikama i stanju na cestama. Korisnik se i nakon prestanka UGOVORA smatra odgovornim za prometne prekršaje, nepravilno parkiranje ili druge povrede propisa počinjene tijekom trajanja  najma,
 • da unajmljeno vozilo ne vozi izvan granica RH bez prethodne suglasnosti OPTIMA RENT-a, u suprotnom plaća Naknadu za prelazak granice bez suglasnosti OPTIMA RENT-a u iznosu od 3.850,00 HRK + PDV. U slučaju kršenja prekograničnih i teritorijalnih ograničenja korištenja vozila, svi plaćeni dodaci za KORISNIKA iz ovih UVJETA prestaju vrijediti,
 • da bez pismene suglasnosti OPTIMA RENT-a nisu dozvoljene izmjene, obrada, dorade i drugi radovi na vozilu,
 • da je interijer unajmljenog vozila dužan vratiti u stanju u kakvom ga je i preuzeo te da će poštivati zabranu pušenja i zabranu prevoženja kućnih ljubimaca .U suprotnom KORISNIK plaća Naknadu za kršenje zabrane pušenje u vozilu i/ili veću nečistoću interijera koje se naplaćuju prema važećem OPTIMA RENT-ovom Cjeniku ,
 • da je zabranjena upotreba unajmljenog vozila u druge svrhe koje nisu u skladu sa UGOVOROM, ovim UVJETIMA i važećima propisima te u druge svrhe kada bi to ugrožavalo ili povrijedilo vlasnička prava OPTIMA RENT-a.

U slučaju štete na vozilu ili oštećenja vozila zbog nepoštivanja bilo koje odredbe UVJETA, KORISNIK je dužan nadoknaditi cjelokupnu tako nastalu štetu sa svim popratnim troškovima i eventualnu izgubljenu zaradu zbog nemogućnosti obavljanja osnovne djelatnosti pojedinim vozilom koju bi trpio OPTIMA RENT i koji može u tom slučaju tražiti i prijevremeni raskid UGOVORA sa svim posljedicama koje proizlaze iz UGOVORA i ovih  UVJETA.

PREUZIMANJE VOZILA U NAJAM

KORISNIK može preuzeti vozilo nakon potpisa UGOVORA i ovih UVJETA te ispunjenju uvjeta te formalnosti koje proizlaze  iz njih. KORISNIK izjavljuje da su mu u cijelosti poznati poslovni uvjeti i uvjeti izručenja vozila u najam. Sa potpisom »check out« Zapisnika o preuzimanju vozila koji je prilog UGOVORU i u kojem se evidentira stanje vozila i goriva KORISNIK preuzima vozilo u posjed te dobiva pravo upravljanja sa vozilom. OPTIMA RENT izručuje, KORISNIK preuzima vozilo :

 • u ispravnom stanju, prikladno za ugovorenu uporabu, tehnički besprijekorno i u načelu bez oštećenja,
 • sa propisanom opremom  
 • registrirano i osigurano (važeći bez ili sa franšizom),
 • u pravilu sa punim spremnikom goriva,
 • sa originalnim dokumentima i to prometnom dozvolom i  policom osiguranja u kopiji

Ukoliko je vozilo možda oštećeno (ogrebotine i slično) ili je u vozilu više opreme ili je niži nivo goriva to se evidentira u »check out« Zapisniku o preuzimanju vozila. Prilikom preuzimanja vozila, KORISNIK je dužan odmah provjeriti stanje vozila, opremu i dokumentaciju, kasniji prigovori se neće uzeti u obzir. KORISNIK sa potpisom check out« Zapisnika o preuzimanju vozila izjavljuje da je vozilo prethodno pažljivo pregledao te provjerio sve dokumente. KORISNIK tako potpisom potvrđuje da je vozilo u potpunosti u skladu sa svrhom za koju ga namjerava koristiti i da u tom pogledu nema nikakvih dodatnih zahtjeva prema OPTIMA RENT-u. Svi rizici koji se odnose na vozilo, opremu i dokumentaciju uključujući i rizik uništenja, oštećenja ili gubitka te odgovornost prema trećim osobama su od preuzimanja vozila do njegovog vraćanja u posjed OPTIMA RENT-u isključivo rizici KORISNIKA. OPTIMA RENT ne odgovara za štetu koju pretrpi Korisnik zbog zakašnjenja u isporuci vozila, kao i za štete koje bi nastale Korisniku  zbog štetnog slučaja ili kakvog kvara na vozilu za vrijeme najma i time vezano nemogućnost upotrebe vozila.

TRAJANJE NAJMA

Najkraće trajanje najma  je 24 sata te u pravilu traje odnosno prestane (istječe) u  vrijeme kako je ugovoreno u UGOVORU. KORISNIK može zatražiti produljenje ugovorenog trajanja najma, kao i sve ostale promjene glede najma od OPTIMA RENT-a, osobno ili pisanim putem, najmanje 24 sata prije isteka roka najma, dok je u protivnom OPTIMA RENT ovlašten prijaviti nestanak vozila u najmu. Produži li KORISNIK upotrebu vozila bez pismenog odobrenja OPTIMA RENT-a ili ne vrati vozilo kako je ugovoreno, obvezuje se da će za samovoljno produženo vrijeme platiti OPTIMA RENT-u dvostruku cijenu dnevnog najma prema važećem Cjeniku, uvećano za dnevne dodatke, nastale troškove i sve druge obveze najma. Smatra se da je KORISNIK zakasnio odnosno samovoljno produžio vrijeme vraćanja vozila ako isto vrati u vremenu duljem od 59 minuta nakon vremena isteka najma.U tom slučaju najam prestaje sa vraćanjem vozila ili preuzimanjem vozila u svoju posjed od strane OPTIMA RENT (povlaćenje bez volje i/ili prisutnosti KORISNIKA). U štetnom slučaju ili u slučaju kvara vozila najam prestaje na dan kada je KORISNIK o tome osobno ili pisanim putem obavijestio OPTIMA RENT te postupio sukladno  odredbama ovih UVJETA u tom pogledu (točka IX.). Ukoliko KORISNIK  zakasni 60 minuta dulje od ugovorenog vremena povrata vozila, smatra se da je zakasnio jedan cijeli dan i obračunati će se dodatni dnevni najam, dnevni dodaci, nastali troškovi i sve druge obveze za dodatni dan najma.

VRAĆANJE VOZILA IZ NAJMA

KORISNIK se obvezuje vozilo sa svim pripadajućim priborom, opremom i dokumentima nakon prestanka najma vrati u mjesto i u roku utvrđenim UGOVOROM ili ranije na zahtjev OPTIMA RENT-a. KORISNIK se obvezuje vozilo vratiti u stanju u kojem ga je primio, koje se temelji na normalnoj uporabi vozila, uredno održavano, očišćeno (iznutra i izvana), s punim spremnikom goriva, slobodno stvari u njegovom vlasništvu ili u vlasništvu trećih strana (imovina) i u potpunosti spremno za uobičajenu upotrebu. Po povratku vozila sastavlja se »check in« Zapisnik o vraćanju vozila, u kojem se evidentira stanje vozila. U slučaju vraćanja vozila izvan radnog vremena bez prisutnosti djelatnika OPTIMA RENT-a  KORISNIK je odgovoran za vozilo do vremena preuzimanja vozila od strane djelatnika OPTIMA RENT-a i zatvaranja UGOVORA o najmu vozila te izričito prihvaća »check in« Zapisnik o vraćanju vozila koji će sastaviti OPTIMA RENT bez njegove prisutnosti, gdje će biti svaka evidentirana nova šteta i ista će biti naplaćena s autoriziranog iznosa na KORISNIKOVOJ kreditnoj kartici sukladno ugovorenom osiguranju  naplate. U slučaju da KORISNIK ne vrati vozilo u skladu s odredbama UGOVORA, KORISNIK se unaprijed i bez protesta slaže da OPTIMA RENT ima pravo (ako je to moguće) vozilo preuzeti u svoju posjed (povlačenje) bez volje i/ili prisutnosti KORISNIKA te isti priznaje »check in« Zapisnik o stanju vozila u tom trenutku, koji sastavlja OPTIMA RENT. U tom slučaju se KORISNIK unaprijed izričito i bezuvjetno odriče bilo kakvih tužbi zbog smetanja posjeda ili drugih odnosno prava na samopomoć te se odriče prava na prigovor na »check in« Zapisnik o vraćanju vozila. Promijeni li KORISNIK mjesto vraćanja vozila bez pismenog odobrenja OPTIMA RENT-a, obvezuje se da će za samovoljno promijenjeno mjesto vraćanja vozila platiti OPTIMA RENT-u Naknadu propisanu važećim Cjenikom.

PREGLED VOZILA NAKON VRAĆANJA ILI POVLAČENJA

Ako OPTIMA RENT po preuzimanju vozila (čistoća, razina goriva, kilometraža, očito oštećenje i slično) ili na temelju detaljnog pregleda vozila, koje se vrši u roku od 15 (petnaest) dana nakon vraćanja ili povlačenja vozila, procijeni da stanje vozila evidentiranog u »check in« Zapisniku o vraćanju vozila nije primjereno odnosno da stanje vozila odstupa od stanja evidentiranog u »check out« Zapisniku o preuzimanju vozila ili da je KORISNIK vozilo upotrjebljavao suprotno odredbama ovog UGOVORA, OPTIMA RENT ima  pravo poduzeti sve potrebne popravke i obaviti druge radnje o trošku KORISNIKA kako bi se vozilo vratilo u prvobitno stanje. Ako uslijed nepažnje KORISNIKA dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma unajmljenog vozila, a to sve radi nedostatka motornog ulja, ulja za mjenjač ili diferencijala, sredstava za hlađenje krivo utočenog goriva, kao i oštećenja kartera, kvačila, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila, oštećenja ili krađe guma, naplataka i pokrova naplataka ili drugih karakterističnih kvarova izazvanih nepažnjom i nemarnošću KORISNIKA, KORISNIK naknađuje OPTIMA RENT-u kumulativno:

 1. cijeli iznos popravka vozila,
 2. iznos izgubljene zarade zbog nekorištenja vozila radi popravka,
 3. naknadu za dnevni najam po važećem Cjeniku.

Trošak pod točkom 2. i 3. KORISNIK plaća za svaki dan nekorištenja vozila zbog popravka, ali najviše do 30 dana. Vitalni dijelovi vozila su označeni  tvorničkim brojevima. Ako bi OPTIMA RENT utvrdio da bilo koji dio nedostaje ili je zamijenjen, ima pravo naplatiti naknadu KORISNIKU za svu štetu koja se naknađuje u visini prema prethodnom stavku. Ako KORISNIK ne dostavi svu opremu i/ili primljene dokumente dužan je OPTIMA RENT-u nadoknaditi sve troškove za njihovu novu pribavu. Nedostala oprema naplaćuje se u visini troška dobavljača povećanog za manipulativan trošak nabave, dok se trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za unajmljeno vozilo naplaćuje prema važećem Cjeniku OPTIMA RENT-a. KORISNIK odgovara i za svu drugu štetu na vozilu nastalu uslijed nepridržavanja odredbi ovog UGOVORA. Stanje vozila u slučaju neslaganja o stanju vozila nakon vraćanja ili povlačenja utvrđuje ovlašteni serviser ili procjenitelj o trošku KORISNIKA.

ŠTETNI SLUČAJ, KVAR NA UNAJMLJENOM VOZILU

U štetnom slučaju odnosno u slučaju prometne nesreće, oštećenja, uništenja, oduzimanja ili krađe vozila, kao u slučaju elementarnih nepogoda i požara, ili ako je vozilo uključeno u bilo kakve nezgode (u ovim UVJETIMA za sve štetni slučaj), što bi moglo dovesti do spora između OPTIMA RENT-a i KORISNIKA ili između OPTIMA RENT-a i trećih strana KORISNIK dužan je:

 • odmah, a najkasnije u roku od 4 (četiri) sata, obavijestiti i dati izjavu najbližoj poslovnici OPTIMA RENT-a o nastaloj situaciji i postupati u skladu s uputama,
 • odmah prijaviti slučaj policiji (PU), sačuvati dokaze do dolaska djelatnika PU i zatražiti zapisnik o događaju,
 • osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete, do njegovog preuzimanja od strane OPTIMA RENT-a.

Sav trošak štetnog slučaja za koji nije napravljen zapisnik PU i nije dana izjava KORISNIKA ili ako prema vozilu nije postupano pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika, snosi u potpunosti KORISNIK, bez obzira na to je li KORISNIK prihvatio i uplatio dodatak za smanjenje odgovornosti za nastalu štetu, te bez obzira na krivnju na strani KORISNIKA za štetni slučaj. Ako uslijed nepažnje KORISNIKA dođe do krađe vozila tijekom trajanja najma, KORISNIK nadoknađuje OPTIMA RENT-u vrijednost unajmljenog vozila umanjenu za amortizaciju. KORISNIK će naknaditi OPTIMA RENT-u, osim vrijednosti unajmljenog vozila umanjenu za amortizaciju, koje je predmet najma, i izgubljenu zaradu koju OPTIMA RENT ima zbog nedostatka vozila. Isto vrijedi i u slučaju da KORISNIK iz bilo kojeg razloga ne može vratiti odnosno ne vrati unajmljeno vozilo  48 sati po završetku najma. Kod nastupa kvara odnosno pogonske neispravnosti unajmljenog vozila, KORISNIK je obvezan:

 • obavijestiti i dati izjavu najbližoj poslovnici OPTIMA RENT-a o nastaloj situaciji i postupati u skladu s uputama,
 • osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete, do njegovog preuzimanja od strane OPTIMA RENT-a ako se OPTIMA RENT i KORISNIK ne dogovore drugačije.

U štetnom slučaju ili slučaju kvara KORISNIK ima pravo na besplatan prijevoz sa mjesta nesreće ili zamjenu vozila samo ako te troškove pokriva osiguranje. Ukoliko KORISNIK ne postupa sukladno ovim odredbama, dužan je platiti na traženje OPTIMA RENT-a puni iznos popravka unajmljenog vozila proizašlog iz štetnog događaja nastalog za vrijeme trajanja UGOVORA, kao i druge gubitke koje ima OPTIMA RENT zbog te štete, uključujući i izgubljeni iznos dnevnog najma uslijed nekorištenja vozila zbog popravka, a najviše do 30 dana. KORISNIK će platiti samo učešće u šteti (franšizu) navedenu u važećem Cjeniku, a u slučaju bilo kakvog oštećenja i/ili gubitka bilo kojeg mehaničkog dijela unajmljenog vozila, ukoliko je iznos oštećenja i/ili gubitka manji od iznosa pripadajućeg učešća u šteti (franšize).

UČEŠĆE U ŠTETI (FRANŠIZA)

Vozilo je osigurano u skladu s važećim propisima RH i pravilima osiguranja te u odnosu do KORISNIKA do mjere dogovorene UGOVOROM (sa ili bez franšize, bez obzira na stvarno osiguranje). Vozilo je u odnosu na KORISNIKA osigurano samo za vrijeme trajanja najma. Nakon isteka najma, osim u slučaju produženja najma, smatra se da vozilo nije osigurano te je KORISNIK u cijelosti odgovoran za prometne nesreće ili druga oštećenja, krađe ili uništenja vozila i njegovih dijelova, i je dužan plaćati svu štetu, bez obzira na stvarno osiguranje vozila. Učešće u šteti (franšizi) može se otkupiti plaćanjem dodataka za otkup franšize prema važećem Cjeniku (SCDW +). CDW i TP ne pokrivaju štete i gubitke nastale na rizičnim teritorijima i/ili ratnim zonama, kao ni za slučaj da je unajmljeno vozilo korišteno izvan granica RH bez pisane suglasnosti OPTIMA RENT-a. CDW i TP ne pokrivaju Naknadu za obradu štete u iznosu od 616,00 HRK + PDV. Plaćanjem dnevnog dodatka za osiguranje putnika (PAI) vozač i putnici su osigurani za slučaj smrti i invaliditeta do iznosa propisanih od osiguravajuće kuće kod koje su osigurana sva vozila OPTIMA RENT-a. Prihvaćanjem CDW, TP i SCDW+ i/ili WUG  ne umanjuje se materijalna odgovornost KORISNIKA za štetu ukoliko nije poštivao ove utvrđene UVJETE odnosno odredbe iz točaka IV., VIII. i IX. ovih UVJETA. Nije pokrivena odgovornost KORISNIKA za nastale štete na unajmljenom vozilu i imovini drugih pravnih i fizičkih osoba, kao i na tim osobama, a koje su počinjene namjerno, pod utjecajem alkohola ili droge, vožnjom bez propisane vozačke dozvole ili za vrijeme trajanja zabrane vožnje (oduzeta vozačka dozvola) kao i u slučajevima kada se u vozilu nalazio veći broj osoba od broja registriranih sjedišta i u drugim okolnostima predviđenim pravilima osiguranja, koja su KORISNIKU predana na uvid. Nisu pokriveni sljedeći rizici: uništenje / oštećenje automobilske gume, naplatka ili poklopca naplatka, i uništenje / oštećenje donjeg postroja vozila, navedeno se može otkupiti plaćanjem dodatka WUG prema važećem Cjeniku. Nisu pokrivene štete nastale na rizičnim područjima ili u ratnim zonama, kao ni za slučaj da je unajmljeno vozilo korišteno izvan granica RH, u tranzitu, prijevozu na trajektu i otocima, bez pisane suglasnosti  OPTIMA RENT. Potpisom UGOVORA, KORISNIK preuzima cjelokupnu odgovornost i daje ovlaštenje OPTIMA RENT-u da nositelju kreditne kartice (ili nekim drugim načinom plaćanja), naplati sve troškove popravka, kvarova, gubitka, do visine franšize ili punog iznosa štete ako se nije pridržavao ovih  UVJETA, uključivo i onih koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a KORISNIK nije o tome izvijestio OPTIMA RENT u skladu sa procedurom o povratu i pregledu vozila.

UVJETI PLAĆANJA

KORISNIK se obvezuje da će OPTIMA RENT-u na njegov poziv odmah a najkasnije u roku 8 (osam) dana platiti iznos za dnevni najam po ugovorenoj tarifi, dodatke ( vezane uz smanjenje odgovornosti za nastalu štetu, franšizu, dodatnu opremu i usluge), kao nastale troškove koji se obračunavaju prema važećem Cjeniku i druge troškove (šteta, naknade, ,…) koji terete KORISNIKA sukladno s ovim  UVJETIMA. Za slučaj kašnjenja KORISNIK je obvezan platiti OPTIMA RENT-u zakonsku zateznu kamatu, kao i sve stvarno nastale dodatne troškove (opomene, troškovi odvjetnika, sudski troškovi,…). Ukoliko KORISNIK podmiruje troškove direktnim plaćanjem na račun OPTIMA RENT-a dužan je to učiniti naznačenom roku plaćanja računa. Ukoliko KORISNIK podmiruje svoje obveze kreditnom karticom, KORISNIK daje UGOVOROM  ovlaštenje OPTIMA RENT-u da naplati troškove najma direktno izdavatelju kartice temeljem slip obrasca kreditne kartice. Potpisivanjem  tih UVJETA, KORISNIK pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekom drugim načinom plaćanja, OPTIMA RENT naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a KORISNIK nije o tome izvijestio OPTIMA RENT u skladu s procedurom o povratu i pregledu vozila. Potpisivanjem ovog UGOVORA, KORISNIK je upoznat s činjenicom da OPTIMA RENT nije odgovoran za trajanje autorizacije na KORISNIKOVOJ kreditnoj kartici te da oslobađanje autoriziranih sredstava ovisi isključivo o pravilniku banke nositelja kreditne kartice.

TROŠKOVI KOJI SE NADOKNAĐUJU KORISNIKU

OPTIMA RENT će nadoknaditi KORISNIKU neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i lake popravke, koji su nastali tijekom najma, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju. Račun mora glasiti na OPTIMA RENT i bit će priznat od strane OPTIMA RENT-a ako je plaćen gotovinom pravnoj osobi. Ako se utvrdi da je KORISNIK neosnovano zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, OPTIMA RENT neće KORISNIKU isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja. Za nadoknadu navedenih troškova KORISNIK mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe OPTIMA RENT-a, u protivnom nadoknada neće biti moguća. U slučaju kvara vozila unutar Republike Hrvatske i/ili u inozemstvu, KORISNIK je obvezan kontaktirati poslovnicu radi popravka ili zamjene vozila. U slučajevima kada KORISNIK dobije OPTIMA RENT-ovu suglasnost za popravak vozila i/ili uklanjanje štete na vozilu KORINSIKU će se u skladu s ugovorenim osiguranjem nadoknaditi trošak popravka po predočenju originalnog računa ovlaštenog servisa i dijela vozila koji je zamijenjen zbog kvara. Pri prelasku državne granice KORISNIK je obvezan predočiti carinskom službeniku račun na ovjeru. OPTIMA RENT se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine KORINSIKA u ili na iznajmljenom vozilu.

GORIVO, KILOMETRAŽA I POŠTIVANJE PROMETNIH PRAVILA

Gorivo nije uključeno u cijenu najma. KORISNIK snosi troškove goriva utrošenog tijekom najma te je odgovoran za točenje goriva. U slučaju da KORISNIK vrati vozilo s manjom količinom goriva, OPTIMA RENT zadržava pravo zaračunavanja usluge točenja goriva i cijene goriva prema važećem OPTIMA RENT-ovom Cjeniku. Kilometraža se u trenutkučasu najma utvrđuje prema tvornički instaliranom i zapečaćenom brojilu kilometara. Zahvat u brojilo kilometara i/ili instrumentalu ploču KORISNIKU nije dozvoljen. U slučaju kvara brojila kilometara KORISNIK je dužan odmah obavijestiti najbližu poslovnicu OPTIMA RENT i postupati u skladu s uputama, u protivnom je dužan  platiti tarifu za dnevni najam vozila bez ograničenja kilometraže prema važećem OPTIMA RENT-ovom Cjeniku. KORISNIK je odgovoran i preuzima sve obveze koje proizlaze iz nepoštivanja prometnih propisa, nepravilnog parkiranja ili drugih povreda propisa tijekom najma vozila i za svu  s time vezanu štetu. KORISNIK se obvezuje sve kazne platiti bez intervencije OPTIMA RENT-a, a ako to nije moguće odmah po njegovom pozivu. Ukoliko KORISNIK podmiruje svoje obveze kreditnom karticom, KORISNIK izričito daje ovlaštenje OPTIMA RENT-u da bez prethodne najave, za naplatu svih prometnih prekršaja i parkirnih i drugih kazni, proizašlih iz povrede pozitivnim propisa RH, odnosno određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi, a počinjenih za vrijeme trajanja najma, bez obzira kada su utvrđeni ili dospjeli, uvećanih za eventualne manipulativne troškove, tereti kreditnu ili debitnu karticu navedenu na prednjoj strani UGOVORA .

GUBITAK IMOVINE

OPTIMA RENT ne odgovara za imovinu KORISNIKA i/ili imovinu trećih strana koje bi bile ostavljene u vozilu ili u prostorijama OPTIMA RENT-a. KORISNIK se potpisivanjem Ugovora izričito odriče bilo kakvog potraživanja koja proizlaze iz spomenutih gubitaka i time vezane štete. KORISNIK je u potpunosti odgovoran za bilo kakav gubitak imovine OPTIMA RENTA-a koja mu je povjerena na temelju UGOVORA, kao što su ključevi vozila, dokumenti, etc. U slučaju gubitka tijekom najma svi troškovi izrade duplikata isključivo su troškovi KORISNIKA, uključujući troškovi dostave, sve prema važećem OPTIMA RENT-ovom Cjeniku.

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravovaljane su samo one izmjene i dopune koje su izvršene u pisanom obliku. Svaka povreda ovih UVJETA predstavlja kršenje odredba UGOVORA te je dovoljan razlog za prijevremeni raskid UGOVORA. Moguća ništetnost ili pobojnost pojedinih odredbi UGOVORA, ne može imati za posljedicu ništetnost ili poništenje cijelog UGOVORA. Isto vrijedi i za praznine koje bi se možda pojavile u primjeni ili pri tumačenju UGOVORA. Ništetne ili pobojne odredbe, kao i praznine u UGOVORU nadomjestit će se odredbama pozitivnih propisa RH, koje su najbliže smislu i svrsi koju su ugovorne strane imale pri zaključenju UGOVORA, a ponajprije odredbe Zakona o obveznim odnosima. U slučaju nedosljednosti odredbama ovih UVJETA s odredbama UGOVORA, UVJETI će prevladati. U slučaju spora strane ugovaraju nadležnost suda u sjedištu OPTIMA RENT-a.